ṃ͈̗͓̤͕ͭ̽̌̓ͦ̄ū̎͐̏sͦͤ͐̆ͥi̞͛̿̆̑c̨̫͍̳ ̮̲̩̱͎ͥ͢&̦͈̒̋̽̓ ̷̝̳͎̫̭͚͎̍͋͆c̜̫̈͐h̝̟͓͔̣̹̞̊̿̃̈̅̋͞ǐ̡̝̯̪̦͍̤̖͂̄ͣ̌͐͂ḽ̮̗ͦ̿̊̋͐͟l̷̹͉̠͙̜̦͊́ͣ̃̄̾ ̲̱̼͉͔̼̞̍̿͌ͤ̚͢v̟̬͆̒ͪ̀̑i̪͖͉͍͎͚͊͑̑̓̍ͫ͢b̤̬̰̖̞͇͚̉̾͠e͗ͪ͌̅s͉̣̪̞ͪͪ̊͊͗̔  
 • stallio:

  from computer graveyard [video link]

  (via glitchgifs)

  • 81
  • 81
 • i-am-the-patient:

  WORLDS TOUR: FOX THEATER POMONA

  (via numiiigoesrawrz)

  • 95
  • 95
  • 32152
  • 32152
 • breakingbreakfast:

  Goodnight, sweet prince.

  (via numiiigoesrawrz)

  • 17229
  • 17229
 • (Source: gurrenlagging, via studiotrigger)

  • 692
  • 692
 • (Source: komikan, via studiotrigger)

  • 119
  • 119
 • (Source: gookgod, via studiotrigger)

  • 265
  • 265
 • (Source: jarrier, via imarimusic)

  • 41555
  • 41555
 • projectorss:

  “Winter Light” (2012) Nagashima, Japan

  (via imarimusic)

  • 2432
  • 2432